موقع الشيخ عبد الحق التركماني - Abdülhak Türkmani - Özgeçmiş (CV)

/ 19 يونيو 2024

للتواصل 00447432020200

Abdülhak Türkmani - Özgeçmiş (CV)

Abdülhak Türkmani - Özgeçmiş (CV)

Abdülhak Türkmani - Özgeçmiş (CV)

Abdülhak et-Türkmanî

Abdülhak b. Molla Hakkî b. Ali et-Türkmanî el-İrakî

Hicri 29/9/1389 Ramazan ayının 29. günün sabahı, miladi olarak ise  8/12/1969 yılında Irak'ın Kerkük kentinde dünyaya geldi. Babası Molla Hakkı b. Ali et-Türkmânî - rahimehullah- Kerkük’ün tanınan bir imam ve hatibiydi. Molla Hakkı 1433/ 2012 yılında vefat etti.

Kerkük İslam Lisesinde okuduktan sonra, Bağdat Üniversitesinde İslam Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başladı. Ülke koşulları ve yakalanmış olduğu hemofili hastalığından kaynaklanan sağlık sorunlarından dolayı buradaki eğitimini sürdüremedi.

Geleneksel metotla hocalardan eğitim almaya devam ederek, ilim hayatına devam etti. Bu metotla kendilerinden ders aldığı alimlerden birisi de Şeyh Muhammed Emin Zenkene el-Kurdi - rahimehullah -‘dır (ö. 1417/ 1997). Kendisinden fıkıh ve fıkıh usûlü dersleri almıştır.

Abdülhak et-Türkmanî hadis ilmine ilk olarak 1986 yılında yoğunlaşmaya başlamış, Muhaddis Hamdi b. Abdülmecîd es-Selefi el-Kurdî (ö.1433/2012) ve Muhaddis Subhi b. Casim el-Bedri es- Semerraî el-Bağdadi (ö. 1434/2013) gibi iki büyük muhaddisten hadis dersleri almıştır. Özellikle Muhaddis Subhi b. Casim el-Bedrî es- Semerraî el-Bağdadî’den hem kendi evinde hem İslam Hukuku Fakültesinde hem de Cem’iyyetul’A’dabi’l-İslamiyye adlı kurumda hadis dersleri okumuştur. Adı geçen bu iki büyük hadis aliminden hadislerin ezberlenmesi ve etüt edilmesinde son derece istifade etmiş ve zengin kütüphanelerinde yer alan kitaplardan yararlanmıştır. Şeyh es-Semerraî kütüphanesinde yer alan birçok el yazma eserlerin birer nüshasını kendisine takdim etmiş, el yazmaları hakkında sahip olduğu derin tecrübelerini onunla paylaşmıştır. Bu alimler ile sık sık görüşmeleri onlar vefat edene kadar devam edegelmiştir. Yüce Allah kendilerine rahmet ve mağfiret eylesin.

1995 yılında Prof. Dr. Beşşar Ma’ruf Avad el-Azamî el-Bağdadî (Doğum Yılı, 1359/1940) ile tanışmış ve kendisinden el yazma eserlerin tahkik edilme yöntemlerini öğrenmiştir. Bu hocanın A’zamiyye'de bulunan kütüphanesine iki yıl süreyle sık sık gitmiş, hadislerin karşılaştırılması, tashih ve tahrîc edilmesinde ona yardımcı olmuştur.

1995 yılında Irak'tan Türkiye'ye gitmiş ve ardından 1996 yılında İsveç'e giderek orada İsveç dilini iyi düzeyde öğrenmiştir. 13 sene boyunca Cuma namazlarında Cuma hutbesi vererek Yüce Allah'ın dinine insanları davet etmiş, İsveç dilinde bazı İslamî eserlerin basılmasında denetmenlik yapmıştır.

2011 yılında İngiltere’ye giderek, Leicester şehrinde İslam'ın Tefsiri Araştırma Merkezi kurmuştur.

1424/2003 yılında İslamabad Selefî Üniversitesinde İslamî İlimler alanında eğitimini tamamlayarak lisans diplomasını almaya hak kazanmıştır.

1431/2010 yılında "Nebevi Sünnet çerçevesinde Gayri Müslimler ile İlişkiler/Münasebetler" adlı çalışması ile Çağdaş İslam Araştırmaları ve Nebevî Sünnet alanında Uluslararası Naif b. Abdulaziz el-Suud ödülünü kazanmıştır. Çalışmanın birinci bölümü 450 sayfadan oluşmaktadır. İçinde hadis ve eserlerin tahrîcî ve kapsamlı açıklamaları önemli bir yer tutmaktadır.

Halen, Endülüslü meşhur alim İbn Hazm el-Kurtubî’ye ait (ö. 456/1064) eserlerin basıma hazırlanma çalışmalarına devam etmekte olup, şu ana kadar bu alime ait yedi tane kitabı basıma hazırlamıştır. Bununla birlikte akaid, hadis, fıkıh ve güncel İslamî konular alanında araştırma ve eserleri bulunmaktadır. Bunlardan, "Gayri Müslimlere iltica etmek/ Em’an Dilemek ve İslam Fıkhındaki Etkileri" adlı eseri İngilizce'ye tercüme edilmiştir. "İslam Tefsirine giriş" adlı eseri de yapmış olduğu telif çalışmalarından birisidir.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Sudan, Avrupa Ülkeleri gibi pek çok ülkede ilmi konferanslara katılmış olup, dünyanın dört bir yanından yaşayan pek çok alim ile yakından ilişkisi bulunmaktadır.

Kişisel Web Sitesi:

www.turkmani.com

Rivayet Geleneği Üzere Kendisine Verilen İlmî İcazetler ve Hocaları

1- Şeyh Muhaddis Abdulgaffar b. Hasen er-Rahmanî rahimehullah (ö. 1428/2007). Pakistan’ın büyük alimlerindendir. Medine İslam Üniversitesinde 16 yıl ders vermiştir. 1424/2003 yılında İslamabad Selefi Üniversitesinde İslamî İlimler Fakültesinde lisans eğitimini aldığı sırada Abdülhak et-Türkmanî'nin hadis alanında yapmış olduğu tahkikatları incelemiş ve ardından kendisine icazet vermiştir.

2- Şeyh Muhaddis Hamdi b. Abdülmecid es-Selefî el-Kurdî (ö. 1433/2012) rahimehullah.

3- Şeyh Muhaddis Subhi b. Casim el-Bedrî es-Semerraî el-Bağdadî (ö. 1434/2013) rahimehullah.

4- Şeyh Muhammed Zuheyr b. Mustafa Ahmed eş-Şaviyş el-Hüseynî el-Haşimî (ö. 1434/2013) rahimehullah.

5- Şeyh Ebû Uveys Muhammed b. el-Emin Buhubze el-Umranî el-Hasanî et-Tatvanî el- Mağribî (ö. 1441/2020) rahimehullah.

1440 / 2020 Yılına Kadar Yayınladığı İlmî Eserler

1- İmam Ebû İshâk İsmâîl b. İshâk b. İsmâîl el-Ezdî el-Cehdamî (ö. 282/896) ait Fadlu's-Salati alâ'n-Nebî فضل الصلاة على النبي -sallallahu aleyhi ve sellem- adlı eserin inceleme ve tahkik çalışması. Er-Ramadi yayın evi tarafından Demmam kentinde 1417 yılında basılmıştır. 1 cilt / 232 sayfa.

2- İbn Hazm el-Endülüsî –rahimehullah’a- ait el-Ahlakû ve’s-Siyer الأخلاق والسير adlı eserin inceleme ve tahkik çalışmasını İsviçre Üniversitesi Sami Diller Bölüm Başkanı Prof. Dr. İyfa Riyad ile birlikte gerçekleştirmiştir. İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1421 yılında basılmıştır. 1 cilt / 214 sayfa.

3- İbn Hazm ait Tavku’l-Hamame ve Zillu'l-Gamame طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف adlı eserin inceleme ve tahkik çalışması. İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1434 yılında basılmıştır. 1 cilt / 500 sayfa.

4- İbn Hazm ait et-Telhîsu Livucuhi’t-Tahlis التلخيص لوجوه التخليص adlı eserin inceleme ve tahkik çalışması. İbn Receb yayın evi tarafından Beyrut’ta 1423 yılında basılmıştır. 1 cilt / 204 sayfa.

5- İbn Hazm ait et-Takrîbu Li’haddi'l-Mantik ve’l-Medhalu ileyhi Bi’l-Elfazi’l-Ammeti ve’l-Emsilet'l-Fıkhiyyeti  التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةadlı eserin inceleme ve tahkik çalışması. Bu eseri Allame Ebû Abdurrahman İbn Akîl ez-Zahirî gözden geçirmiş ve bir önsöz yazmıştır. İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1428 yılında basılmıştır. 1 cilt / 700 sayfa.

6- - İbn Hazm ait Haccetu'l-Veda   حجة الوداعadlı eserin inceleme ve tahkik çalışması.  İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1429 yılında basılmıştır. 1 cilt / 888 sayfa.

7- İbn Hazm ait ed-Durretu Fîyma Yecibu İtikaduhu  الدرة فيما يجب اعتقادهadlı eserin inceleme ve tahkik çalışması.  İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1428 yılında basılmıştır. 1 cilt / 700 sayfa.

8- İbn Hazm ait el-Usûl ve'l-Furu  الأصول والفروعadlı eserin inceleme ve tahkik çalışması.  İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1432 yılında basılmıştır. 1 cilt / 400 sayfa.

9- "Nebevi Sünnet çerçevesinde Gayri Müslimler ile İlişkiler/Münasebetler" التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية  adlı ortak çalışma. Bu eser hakemli ilmi bir araştırma olup, hicri 1430 yılında Çağdaş İslam Araştırmaları ve Nebevî Sünnet alanında Uluslararası Naif b. Abdulaziz el-Suud ödülünü kazanmıştır.

10- Hel Etâke Nebeu’d-Dustur? هل أتاك نبأ الدستور؟ Es- Sunne yayın evi tarafından Riyad’ta 1432 yılında basılmıştır.

11- ed-Duhûlu fî Emani Gayri’l-Muslimîn ve Asâruhû fi’l-Fıkhi'l-İslamî الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي "Gayri Müslimlere iltica etmek/ Em’an Dilemek ve İslam Fıkhındaki Etkileri". Hakemli bir kitap olup, Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî tarafından Silsiletu Daveti'l-Hak serisi içinde (250 no) ile Meke’de 1433 yılında yayınlanmıştır. İkinci baskı, Beşşar’ul İslamiyye yayın evi tarafından Beyrut’ta (1438/2017) yılında yayına hazırlanmıştır.

12- İdris b. Beydekin (Beytekin) et-Türkmanî’ye ait el-Lem'u fil’Havâdisi ve’l-Bidaî  اللُّمع في الحوادث والبدع  adlı eserin inceleme ve sunum çalışması. İbn Hazm yayın evi tarafından Beyrut’ta 1434 yılında basılmıştır. 1 cilt / 1000 sayfa.

13- Vahîdiddîn Han’ın et- Tefsiru’s-Siyasî Li’d-Dîyn التفسير السياسي للدين, ve Hasen en- Nedvî’nin, et-Tefsiru’s Siyasî Li’l-İslam التفسير السياسي للإسلام araştırma ve dipnot adlı çalışma. İslam'ın Tefsiri Araştırma Merkezi tarafından 1435 yılında İngiltere de basılmıştır. 1 cilt / 360 sayfa.

14- Şeyh Ömer b. Ahmed el-Malibari tarafından kaleme alınan, La ilahe illallah’ın manası معنى لا إله إلا الله adlı eserle ilgili araştırma ve dipnot çalışması. İslam'ın Tefsiri Araştırma Merkezi tarafından 1427/2016 yılında İngiltere de basılmıştır.

15- Mukaddimetu fî Tefsiri’l-İslam, Telif eser. Birinci baskı, İslam'ın Tefsiri Araştırma Merkezi tarafından 1438/2016 yılında, ikinci baskısı 1439/2018 yılında yayına sunulmuştur. 1 cilt / 280 sayfada.

16- Da’vetu Cemaati Kâdîzade el-İslahiyyeti fid-Devleti’l-Osmaniyyeti Kable Zuhuri Daveti’l-İmâm Muhammed b. Abdilvahâb ve Kıyami’d-Devleti’s- Suudiyye / Muhammed b. Abdulvehhâb’ın davetinin ortaya çıkmasından ve Suudi Devletinin Kurulmasından önce Osmanlı Devleti'nde Reformist Davet Hareketi Olarak Kadızadeliler, Hazırlayan: Muhammed Dâvud Kûrî, Yayına Hazırlama ve Takdim: Abdülhak et-Türkmanî. Lu’lua yayın evi tarafından Beyrut’ta 1438/2017 yılında basılmıştır. 164 sayfa.

17- et- Tefsiru’s-Siyasî Li’d-Dîyn fı fıkr Muhammad Shahrur (1938 – 2019), Telif eser. Birinci baskı, İslam'ın Tefsiri Araştırma Merkezi tarafından 1440/2020 yılında, 167 sayfada.